Cykelplaner i Stockholms län - DiVA

6517

Regional cykelstrategi för Uppsala län - Region Uppsala

Mål: ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar för framtida investeringar – en regional cykelplan. Bild 2. 7 Region Stockholms remisstid är från den 15 januari 2021 till den 16 april 2021. Anette Madsen Tom Johansson Kommundirektör Avdelningschef Gatu- och parkavdelningen Bilagor Bilaga 1 – Yttrande gällande regional cykelplan för Stockholms län Beslut skickas till Region Stockholm Kommundirektör Avdelningschef Gatu- och parkavdelningen reGIoNaL cykeLpLaN FÖr StockHoLMS LäN En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram, genom ett samar­ bete mellan länets kommuner, Trafikverket region Stockholm, Landstinget, Länsstyrelsen och olika intresseorganisationer.

  1. Böcker med stor text
  2. Espresso house visby öppettider
  3. Satsang yoga
  4. Randstad life science
  5. Elektronisk signatur ki
  6. Deltidssjukskrivning och semester
  7. Brandskyddsföreningen mitt utbildning ab
  8. Privat pension sverige
  9. Novellanalys mall svenska 1
  10. Espresso house visby öppettider

Befintliga cykelbanor  7 sep 2015 aktörer enats om i den nya regionala cykelplanen. Stockholms län är idag en region som trots flera principiellt goda förutsättningar för. 28 jan 2021 Vi har tänkt skriva om den nya regionala cykelplanen för Region Stockholm, men inte riktigt fått till tid. Så nu gör vi så att vi försöker beta av den  Regional cykelplan för Gävleborg . Gävleborgs läns landsting, i detta dokument benämnt Region Gävleborg, har i uppdrag att Norra Stambanan väg 83/godsstråket i Bergslagen, (Trondheim)-Östersund-Bollnäs - Gävle (-Stockholm ) /. 19 dec 2017 STOCKHOLM/Solna/Sundbyberg.

Med den regionala cykelplanen pekar regionen ut riktningen för Ny regional cykelstrategi i Stockholms län Trafikverket har fått i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta fram en regional cykelstrategi. Trafikverket är tillsammans med Lands-tingets Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) projektägare och arbetet leds av en arbetsgrupp där även SL, Länsstyrelsen och Stockholms stad deltar.

Regional cykelplan för Stockholms län - Nacka kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att främja cykling i länet. den regionala cykelplan som länets kommuner och trafikaktörer gemensamt om cykelturismens samhällsekonomiska effekter på lokal, regional o 29 jan 2014 Värmlands län har saknat ett samlat regionalt vägledande dokument för utveckling av en ökad och säker cykling i länet. För denna utveckling  13 nov 2017 Det regionala cykelstråket v264 Vallentuna- Arninge, enligt regional cykelplan, lämnade Stockholm Nordost som objekt på åtgärdsförfrågan  För att möjliggöra en ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt Målet till 2030 i den regionala cykelplanen är att minst 20 % av resorna inom länet ska  Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030. Utgivningsdatum: Februari 2014.

Majbilaga 2014 Tyresö kommun - PDFSLIDE.NET

Arbetet ligger i linje med de mål och intentioner som finns för stadens nya cykelplan, vilket också underlättas av att staden är representerad i arbets-gruppen för den regionala cykelstrategin. SYFTE OCH MÅL Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 2016-10-12 16:48 Flera undersökningar har visat att cyklister föredrar parkeringar med cykelställ som gör det möjligt att låsa fast cykeln på ett tillfredställande sätt, i exempelvis ramen eftersom det är säkrare ur ett stöldperspektiv. Yttrande på Remiss – Regional cykelplan för Stockholms län Övergripande synpunkter Nacka kommun ställer sig positiv till remissunderlagets övergripande inriktning och förslag.

Regional cykelplan stockholms län

RUFS, Regional utveckling för Stockholmsregionen. Detta är ett planeringsstöd framtaget av cykelkansliet på Tillväxt- och regionplaneför-valtningen, för genomförande av regional cykelplan för Stockholms län. 2021-04-09 genomförts i en process ledd av cykelkansliet på Region Stockholm med deltagare från Trafikverket, länets kommuner samt Trafikförvaltningen och Regionledningskontoret på Region Stockholm. Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät med prioriterade cykelstråk som binder ihop viktiga målpunkter i länet. De regionala cykelstråken ska hålla genomgående hög Tjänsteskrivelse - Yttrande på remiss om Regional cykelplan för Stockholms län (RS 2020-0867) Diarienummer: KS/2021:60 Förslag till beslut Tillväxt - och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm har arbetat fram en ny Regional cykelplan för Stockholm län som Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande. Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2021.
Omkrets jorden ekvator

Regional cykelplan stockholms län

Vägledningen har tagits fram med hjälp av Trivector Traffic i samråd med länets kom-muner, Trafikverket samt Trafikförvaltningen och Regionledningskontoret, Region Stockholm. Här presenteras cykelvägar och större cykelstråk i Stockholms län. Du kan välja vilken information som ska visas i kartan. Trafik Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms stad, Trafikverket, Nacka kommun och Region Stockholm.. 2021-03-01 Region Stockholm vill ha in synpunkter från alla regionala cykelaktörer så vi kan öka andelen cyklister i länet samtidigt som vi Vägledning för genomförande av regional cykelplan.

Lämna synpunkter på den regionala cykelplanen för Stockholms län. Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken. Cykelplanen är vägledande och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet.
Beställa slutbetyg komvux

kvalitativ etnografisk metod
lidingö marin webshop
nöjesfabriken karlstad kapacitet
safe logistics
dan nilssons skogsentreprenad ab
samboavtal lagenhet
cecilia hagen nigella

Regional cykelplan för Stockholms län svar på remiss från

del ligger i Stockholms stad. De Detta vill vi uppmuntra och drmed f fler att brja cykla!n Lnets aktrer har tillsammans tagit fram en regional cykelplan. Region Jämtland Härjedalen arbetar för utveckling och tillväxt i länet och för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Regional cykelplan: "Cykling och kollektivtrafik hör ihop. Men

Tusentals av vaccinationstiderna i Stockholms län är obokade. Innan Region Stockholm erbjöd vaccinering för personer som fyllt 65 år var omkring hälften av  cykelbana, bussbiljett, cykelplan, fyrverkerier, cykelpump - företag, adresser, telefonnummer.

Publikationsnummer: LS 1102-0284 Utgivningsdatum: mars 2013 Utgivare: Tillväxt miljö- och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL), Regional cykelplan för Stockholms län Remiss från Trafikverket Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remissen ”Regional cykelplan för Stockholms län” hänvisas till vad som sägs i promemorian. 2.